Борлуулагчийн баталгаатай эсэхийг шалгах үйлчилгээ

  • Хуурамч худалдаанаас сэргийлнэ
  • Агентуудын тусламжтайгаар борлуулагчдын үнэн бодит эсэх болон ложистик үйл ажиллагааны найдвартай эсэхийг тодорхойлох