ESCROW үйлчилгээ

  • Хуурамч худалдаанаас сэргийлнэ
  • Төлбөр тооцооны хугацааг багасгана
  • Тээвэрлэлтийн явцад тохируулж төлбөр тооцоог төлөвлөх боломжтой