Ачаа барааны үзлэг хийх үйлчилгээ

  • Техникийн тээврийн хөлсийг нарийвчлан тогтоох
  • Техникийн зах зээлийн үнийг зөв тогтооход туслах
  • Техник ашиглалтын төлөвлөгөө гаргахад туслах
  • Хэрэглэгчийн хүсэлтээр мэргэжлийн байгууллагаар техник шалгуулах үйлчилгээ