Санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээ

Олон улсын тээврийн зуучлалын үйлчилгээ авч буй харилцагч, үйлчлүүлэгчдийнхээ бизнесийн үйл ажиллагааг саадгүй явуулахад туслах зорилгоор тээврийн хөлсийн зуучлалын үйлчилгээг санал болгодог.

Үйлчлүүлэгчид маань ачааг хүлээн авсанаас хойш 40-60 хүртэлх хоног дотор ачаа тээврийн хөлсөө төлөх боломжтой.