Агуулахын үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчийн сэлбэг тоног төхөөрөмж, ачаа барааг зориулалтын 1260м2 бүхий агуулахад хадгалан, ачаа барааны бүрэн бүтэн байдлыг ханган ажиллаж байна.